Audytor

Kompendium wiedzy dla audytorów energetycznych.

Warunki techniczne

Z każdym rokiem zaostrzają się przepisy dotyczące maksymalnego, dopuszczalnego współczynnika wykorzystania energii pierwotnej EP. W naszej codziennej pracy często spotykamy się z problemem spełnienia warunków technicznych 2021.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawiamy przykład spełnienia dopuszczalnej wartości współczynnika EP z zastosowaniem gazowych absorpcyjnych pomp ciepła.

Dane i założenia

 • Budynek jednorodzinny
 • Lokalizacja Kraków
 • Powierzchnia 128 m2
 • Budynek wykonany w standardzie WT2017
 • Warianty: wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
Cena gazu: 1,91 zł/m3
Wartość opałowa gazu GZ50: 10 kWh/m3
Cena prądu 0,55 zł/kWh

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

Gaz 1,1
Węgiel 1,1
Biomasa 0,2
Kogeneracja 0,8
Energia elektryczna 2,5
PV 0,7

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP

W tabeli poniżej przedstawiamy jak zmieniały się dopuszczalne wartości współczynnika wykorzystania energii pierwotnej na przestrzeni lat oraz na jakim poziomie zostały ustanowione na rok 2021.

Od 1 stycznia 2014 r. Od 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2021 r.
Budynek mieszkalny
Jednorodzinny 120 95 70
Wielorodzinny 105 85 65
Zamieszkania zbiorowego 95 85 75
Budynek użyteczności publiczne
Opieki zdrowotnej 390 290 190
Pozostałe 65 60 45
Gospodarczy, magazynowy oraz produkcyjny 110 90 70

Wyniki obliczeń

Wykonaliśmy szereg obliczeń, aby sprawdzić jakie urządzenia spełniają warunki techniczne 2017/2021 przy przyjętych założeniach.

Gazowy kocioł kondensacyjny Gazowy kocioł kondensacyjny + instalacja solarna Sprężarkowa pompa ciepła Gazowa absorpcyjna pompa ciepła
Wentylacja grawitacyjna
EU 77 77 77 77
EK 108,2 126,4 31,1 74,7
EP 125,7 98,3 93,5 87,4
EP wymagane WT2017 95 95 95 95
EP wymagane
WT2021
70 70 70 70
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
EU 56 56 56 56
EK 87,5 105,7 29,6 61,4
EP 111,2 83,8 88,9 81
EP wymagane
WT2017
95 95 95 95
EP wymagane
WT2021
70 70 70 70

Przedstawione powyżej obliczenia odnoszą się do modelowego budynku, dla którego projekt wykonany został w standardzie WT2017.
Warunki techniczne 2017 zostały spełnione dla tego budynku z wentylacją grawitacyjną zarówno dla sprężarkowej pompy ciepła, jak i gazowej absorpcyjnej pompy ciepła. 

W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, oprócz wyżej wymienionych urządzeń WT2017, warunki spełnia również gazowy kocioł kondensacyjny wraz z instalacją solarną. 

Biorąc pod uwagę powyższe przy odpowiednim zaprojektowaniu budynku gazowe absorpcyjne pompy ciepła w znacznym stopniu przyczynią się do spełnienia wymagań warunków technicznych na rok 2021. 

Urządzenia absorpcyjne

Możliwość zestawiania urządzeń w kaskady: mocowo oraz funkcjonalnie. Pojednyczy zestaw tworzony jest z 2 do 5 urządzeń. Zestawy dostępne są tylko dla urządzeń w wersjach zewnętrznych.

Dobór urządzeń

 

 • przy obniżającej się temperaturze powietrza zewnętrznego wzrasta zapotrzebowanie na ciepło budynku,
 • przy obniżającej się temperaturze dolnego źródła obniża się moc pompy ciepła,
 • przy podwyższaniu temperatury zasilania z pomp ciepła, obniża się moc urządzeń.

 

Moc pompy ciepła zmienia się w zależności od wartości temperatury dolnego źródła ciepła (w przypadku urządzeń GAHP-A oraz GAHP-AR jest to powietrze) oraz parametrów wyjściowych z urządzenia. Dla nowych oraz modernizowanych obiektów o zapotrzebowaniu na moc grzewczą kilkudziesięciu kW (oraz więcej) sięga się po układy monowalentne lub biwalentne.

Układ monowalentny zakłada pokrycie zapotrzebowania przez jeden rodzaj źródła ciepła, np. pompy ciepła. Układy biwalentne natomiast zakładają montaż mniejszej ilości gazowych absorpcyjnych pomp ciepła, wspomaganych kondensacyjnym kotłem gazowym stanowiącym źródło szczytowe.

Układy biwalentne możemy podzielić dodatkowo na układy równoległe oraz alternatywne.

W układach równoległych algorytm współpracy pompy ciepła z drugim źródłem polega na blokowaniu kotła w okresie, gdy pompa posiada wystarczającą moc grzewczą do pokrycia strat ciepła budynku oraz na załączaniu kotła do współpracy, gdy jej moc jest niewystarczająca. W układach alternatywnych kotły gazowe dobrane na pełne zapotrzebowanie budynku przejmują pracę pomp ciepła. Układ ten stosowany jest np. w przypadku, gdy oczekiwany parametr instalacji odbiorczej pracującej po krzywej pogodowej przekracza maksymalny parametr osiągany przez pompę ciepła (do 65°C).

Dobór urządzeń zaczynamy od ustalenia lokalizacji inwestycji oraz parametru na jakim pracować ma instalacja odbiorcza. Lokalizacja jest niezbędna do określenia projektowej temperatury zewnętrznej.

Układ monowalentny

W układzie monowalentnym pompy ciepła dobrane są do pokrycia całkowitego zapotrzebowania obiektu na energię przy temperaturze projektowej.

Przykład 1.

Dane:

Lokalizacja: Warszawa

Zapotrzebowanie na cele grzewcze: 120 kW

Temperatura medium na wyjściu z urządzeń: 55°C

III strefa, temp. proj. (-20°C)

Dobór

Dla powyższych założeń, korzystając z tabeli parametrów znajdującej się w dokumentacji technicznej, pompa ciepła GAHP-A HT S1 (gazowa absorpcyjna pompa ciepła typu powietrze/woda w wersji wyciszonej) ma moc 25,7 kW.

Przy zapotrzebowaniu budynku wynoszącym 120 kW należałoby więc zastosować pięć pomp ciepła GAHP-A HT S1, które w wersji zewnętrznej tworzyłyby zestaw RTA 00-665 HT S1 CW (120/25,7?5 sztuk).

Dla tego samego budynku moglibyśmy również zastosować pięć GAHP-AR S - gazowych rewersyjnych absorpcyjnych pomp ciepła typu powietrze/woda wersji wyciszonej, które tworzyłyby zestaw RTAR 290-600 S CW. Takie rozwiązanie pozwalałoby na pracę nie tylko na potrzeby ogrzewania budynku zimą, ale również w sezonie letnim na potrzeby chłodzenia. Zestaw byłby w stanie zapewnić zapotrzebowanie na chłód budynku na poziomie 84,5 kW przy parametrze A7/W35.

Najniższe koszty ogrzewania prognozowane są dla układów monowalentnych składających się z gazowych absorpcyjnych pomp ciepła. Rozpatrując jednak optymalny stosunek kosztów inwestycyjnych do eksploatacyjnych, korzystniejszy jest układ biwalentny, gdzie moc grzewcza pomp ciepła stanowi około 60% mocy obliczeniowej ogrzewanego budynku (przyjmujemy minimalną moc pompy ciepła - 25,2 kW). Pozostałą część pokrywa źródło szczytowe - kondensacyjny kocioł gazowy.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej układy biwalentne dzielimy na układy alternatywne oraz równoległe, i tak w układach alternatywnych energia dostarczona przez pompy ciepła w czasie okresu grzewczego stanowi ok. 70% energii niezbędnej do ogrzania budynku, a w układzie równoległym nawet 90%.

 

Układ biwalentny równoległy jest najczęściej stosowanym oraz najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla większości inwestycji, gdzie gazowe absorpcyjne pompy ciepła pracują przez większą część sezonu grzewczego, natomiast gazowe kondensacyjne kotły załączane są jako źródło szczytowe, uzupełniające deficyt energetyczny.

Przykład 2.

Dane

Lokalizacja:Warszawa

Zapotrzebowanie na cele grzewcze: 140 kW

Temperatura medium na wyjściu z urządzeń: 55°C

III strefa, temp. proj.: -20°C

Dobór

Dla powyższych założeń, korzystając z tabeli parametrów znajdującej się w dokumentacji technicznej, pompa ciepła GAHP-A HT S1 (gazowa absorpcyjna pompa ciepła typu powietrze/woda w wersji wyciszonej) ma moc 25,7 kW.

Zgodnie z założeniem pokrycia 60% zapotrzebowania z pomp ciepła dobieramy je na ok. 84 kW. Reasumując należałoby zastosować trzy gazowe absorpcyjne pompy ciepła GAHP-A HT S1 dysponujące minimalną mocą grzewczą równą 77,1 kW. Brakującą moc (140-77,1 = 62,9 kW) pokrywamy z gazowych kotłów kondensacyjnych AY, o mocy 34,4 kW każdy, pełniących funkcję źródła szczytowego. W związku z powyższym, aby pokryć pełne zapotrzebowanie na ciepło budynku, dobieramy trzy pompy ciepła GAHP-A HT S1 oraz dwa kotły kondensacyjne AY, które tworzyć będą zestaw RTAY 00-639 HT S1 CW.

Dodatkowo istnieje możliwość stworzenia układu czterorurowego, wydzielając kocioł lub kotły kondensacyjne (ilość w zależności od zapotrzebowania na c.w.u.) na osobnej parze rur. Takie rozwiązanie pozwala na pracę kotła jako źródło szczytowe w okresach największego zapotrzebowania.

Możliwe jest również stworzenie zestawu, który pozwalałby na pracę na cele grzewcze zimą, na cele chłodnicze latem oraz przygotowanie c.w.u. przez cały rok. Dla przykładu 2. byłby to zestaw składający się z trzech rewersyjnych pomp ciepła GAHP-AR oraz dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych w układzie czterorurowym RTYR 174-600/4 S CW. W przypadku, gdy wymagana jest jednoczesność grzania oraz chłodzenia należy skontaktować się z działem techniczno-handlowym firmy Gazuno.

Dobór urządzeń rozpoczynamy od ustalenia temperatury zasilania z pompy ciepła oraz minimalnej temperatury gruntu. W tym przypadku pompa ciepła dobierana jest na 100% zapotrzebowania budynku na ciepło.

Przykład 3.

Dane:

Zapotrzebowanie na cele grzewcze: 140 kW

Temperatura pracy urządzeń: 50°C

Przyjęta temperatura gruntu: 0°C

Przy powyższych założeniach gruntowa absorpcyjna pompa ciepła ma moc 37,6 kW (dokumentacja techniczna urządzenia).

Dla przykładu 3. należy więc zastosować cztery GAHP-GS HT - gazowe absorpcyjne pompy ciepła typu grunt/woda (140/37,63≈4 sztuki).

Szacowana długość wymiennika gruntowego:

 • maksymalna moc grzewcza urządzeń: 168,00 kW
 • maksymalna wydajność chłodnicza: 68,80 kW

 

Szacunkowo przyjmuje się wartość od 35 do 50 W na 1 m odwiertu. Przyjmowanie górnych wartości lub powyżej grozi przemrożeniem wymiennika gruntowego. Zakładając, że z 1 m odwiertu pozyskamy 40 W ciepła z gruntu w celu pozyskania 68,80 kW mocy chłodniczej, co da nam 168,00 kW mocy grzewczej należy wykonać sondy gruntowe na łączną długość: 1720 m, co daje 18 sond po około 100 m.Do wyznaczenia dokładnej długości wymiennika gruntowego niezbędne są badania geologiczne gruntu.

Urządzenia gruntowe występują również w wersji zewnętrznej, identycznie jak w przypadku jednostek wewnętrznych moc budujemy kaskadowo, a pompy ciepła możemy umieścić w zestawie na stalowej szynie połączone hydraulicznie oraz elektrycznie. Różnicą pomiędzy tworzeniem zestawów z powietrznymi pompami ciepła, a gruntowymi, jest brak możliwości umieszczenia na tej samej szynie gazowych kotłów kondensacyjnych, ponieważ z założenia urządzenia te nie potrzebują źródła szczytowego. Dobór dla jednostek zewnętrznych wyglądałby identycznie jak w przypadku jednostek wewnętrznych, czyli byłby to zestaw czterech gruntowych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła
RTGS 00-512 HT WN. 

Dodatkowo warto pomyśleć o regeneracji dolnego źródła za pomocą chłodzenia pasywnego (freecooling). Takie rozwiązanie pozwala korzystać z naturalnego schładzania pomieszczeń czynnikiem z dolnego źródła, oddającym ciepło do gruntu. Latem temperatura gruntu jest znacznie niższa od temperatury panującej w pomieszczeniach. Podczas freecoolingu pompa ciepła jest wyłączona, a energię elektryczną pobierają jedynie pompy obiegowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu dolne źródło się regeneruje i następuje akumulacja dodatkowego ciepła w gruncie, które zostaje później wykorzystane do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym. 

 

 

Wykorzystanie energii napędowej (powstałej w wyniku spalania gazu) sprawia, że długość wymiennika gruntowego może być nawet do 50% mniejsza w porównaniu z typowymi rozwiązaniami wykorzystującymi sprężarkowe pompy ciepła. Wpływa to korzystnie na zmniejszenie wskaźnika SPBT (rysunek powyżej). 

Grunt jest zdecydowanie bardziej stabilnym dolnym źródłem, którego temperatura jest mało zróżnicowana. Pozwala to na łatwiejsze zastosowanie układu monowalentnego bez konieczności dobierania źródła szczytowego z uwagi na małą zmienność parametrów dolnego źródła.

 

Przewodzenie ciepła przez grunt zależy między innymi od jego struktury, wilgotności, rodzaju gleby. Znajomość parametrów gruntu pozwala na odpowiednie dobranie wymiennika gruntowego. Poniżej podano przykładowe wartości energii cieplnej jaką można uzyskać z jednego metra bieżącego odwiertu w zależności od rodzaju gruntu. Proszę zwrócić uwagę na spore różnice w wartościach.

 • piasek suchy (12 W/mb),
 • piasek różnoziarnisty, suchy (15 W/mb),
 • piasek różnoziarnisty, wilgotny (30 W/mb),
 • glina (25 W/mb),
 • ił (25 W/mb),
 • piasek drobny lub pylasty (60 W/mb).

 

Podczas gdy wahania temperatury powietrza w sezonie grzewczym są znaczne, w gruncie, na głębokości poniżej kilkunastu metrów, temperatura jest praktycznie stała i wynosi 9-10°C (wykres poniżej). Dzięki temu efektywność gruntowej pompy ciepła jest praktycznie niezmienna, a jej sezonowa efektywność jest większa niż powietrznej pompy ciepła.

Sporządzenie audytu

Wytyczne do sporządzenia audytu w oparciu o gazowe absorpcyjne pompy ciepła.

 


1.1. Według Rozporządzenia Ministra z 2015.02.27 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku.

a) 55/45 ° C
model urządzenia η H,g
GAHP-GS Gruntowa gazowa absorpcyjna pompa ciepła 1,4
GAHP-A Powietrzna gazowa absorpcyjna pompa ciepła 1,3
GAHP-AR Powietrzna gazowa absorpcyjna rewersyjna pompa ciepła 1,3
K18 Powietrzna gazowa absorpcyjna pompa ciepła 1,3
AY Kondensacyjny kocioł gazowy 0,94

 

 

  a) 35/28 ° C
model urządzenia η H,g
GAHP-GS Gruntowa gazowa absorpcyjna pompa ciepła 1,6
GAHP-A Powietrzna gazowa absorpcyjna pompa ciepła 1,4
GAHP-AR Powietrzna gazowa absorpcyjna rewersyjna pompa ciepła 1,4
K18 Powietrzna gazowa absorpcyjna pompa ciepła 1,4
AY Kondensacyjny kocioł gazowy 0,94

 


1.2. Według danych producenta

Gazowe absorpcyjne pompy ciepła charakteryzują się zmienną sprawnością uwarunkowaną temperaturą zewnętrzną oraz temperaturą zasilania.
Poniżej przedstawiono tabelę ze sprawnościami dla poszczególnych urządzeń dla nominalnego punktu pracy.

Model

Urządzenie

Punkt Pracy

η[%]

GAHP-GS

Gruntowa gazowa absorpcyjna pompa ciepła

B0/W35

165

GAHP-A

Powietrzna gazowa absorpcyjna pompa ciepła

A7/W35

164

GAHP-AR

Powietrzna gazowa absorpcyjna rewersyjna pompa ciepła

A7/W35

150

GAHP-K18

Powietrzna gazowa absorpcyjna pompa ciepła

A7/W35

169

AY

Kondensacyjny kocioł gazowy

W80

98,6

 

 

Model

Urządzenie

wi*

GAHP-GS

Gruntowa gazowa absorpcyjna pompa ciepła

1,1

GAHP-A

Powietrzna gazowa absorpcyjna pompa ciepła

GAHP-AR

Powietrzna gazowa absorpcyjna rewersyjna pompa ciepła

GAHP-K18

Powietrzna gazowa absorpcyjna pompa ciepła

AY 

Kondensacyjny kocioł gazowy

*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 

 

Cząstkowe maksymalne wartości wskażnika EP

               EPH+w

                  EPC *

Rodzaj Budynku

od 01.2017

od 31.12.2020**

od 01.2017

od 31.12.2020**

1. Budynek mieszkalny jednorodzinny.

         95

       70

       10*Af,C/Af

          5*Af,C/Af

2. Budynek mieszkalny wielorodzinny.

         85

        65

       10*Af,C/Af

         5*Af,C/Af

3. Budynek zamieszkania zbiorowego.

         85

        75

       25*Af,C/Af

       25*Af,C/Af

4. Budynek użyteczności publicznej opieki zdrowotnej.

       290

      190

       25*Af,C/Af

       25*Af,C/Af

5. Budynek użyteczności publicznej inny niż opieki zdrowotnej.

        60

        45

       25*Af,C/Af

       25*Af,C/Af

6. Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny.

        90

        70

       25*Af,C/Af

       25*Af,C/Af

 

 

Cząstkowe maksymalne wartości wskażnika EP

           EPL t 0 <2500

           EPL t0>=2500

Rodzaj Budynku

od 01.2017

od 31.12.2020**

od 01.2017

od 31.12.2020**

1. Budynek mieszkalny jednorodzinny.

         0

       0

       0

         0

2. Budynek mieszkalny wielorodzinny.

         0

       0

       0

        0

3. Budynek zamieszkania zbiorowego.

         50

       25

       100

       50

4. Budynek użyteczności publicznej opieki zdrowotnej.

         50

       25

       100

       50

5. Budynek użyteczności publicznej inny niż opieki zdrowotnej.

         50

       25

       100

       50

6. Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny.

         50

       25

       100

       50

 

*) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEPL = 0 kWh/(m2*rok).

**) Od 1 stycznia 2019 r.-w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Poniższe tabele przytoczone zostały z materiału: Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw - kotły o nominalnej mocy do 5 MW
 

4.1. Wskaźniki dla gazu ziemnego kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, przygotowanego przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w styczniu 2015 roku.

Zanieczyszczenie

Jednostka Wskaźnika

Nominalna moc cieplna źródła
[MW]

    0,5

       > 0,5 ÷  5 MW

tlenki siarki (SOx/SO2)

            g/m3

                  0,002 x s

tlenki azotu (NOx/NO2)

  1,52

             1,75

tlenki węgla (CO)

    0,3

             0,24

dwutlenek węgla (CO2)

                  2000

pył zawieszony całkowity (TSP)

                  0,0005

s - zawartość siarki całkowitej wyrażona w %

 

4.2. Wskaźniki dla gazu płynnego propan oraz gazu płynnego propan-butan (LPG) 

Zanieczyszczenie

Jednostka Wskaźnika

Nominalna moc cieplna źródła
 5 [MW]

propan

propan-butan [LPG]

tlenki siarki

 (SOx/SO2)

g/GJ

1

0,29

tlenki azotu (NOx/NO2)

60

39

tlenki węgla (CO)

40

16

dwutlenek węgla (CO2)

64000

63100

pył zawieszony całkowity (TSP)

0,5

3,1

 

Dla porównania przedstawiamy również wskaźniki dla węgla kamiennego.

4.3. Wskaźniki dla węgla kamiennego

Zanieczyszczenie

Jednostka Wskaźnika

Ruszt stały

Ruszt mechaniczny

Nominalna moc cieplna źródła [MW]

0,5

> 0,5 ÷  5

0,5

> 0,5 ÷  5

> 0,5 ÷  5

Ciąg naturalny

Ciąg sztuczny

tlenki siarki (SOx/SO2)

g/Mg

16 000 x s

tlenki azotu (NOx/NO2)

2200

1000

2000

3000

3200

tlenki węgla (CO)

45000

70000

20000

10000

dwutlenek węgla (CO2)

1850000

2000000

1850000

2000000

2130000

pył zawieszony całkowity (TSP)

1000 x Ar

1500 x Ar

2000 x Ar

benzo(a)piren

14

3,2

s - zawartość siarki całkowitej wyrażona w %
Ar - zawartość popiołu wyrażona w %

 Więcej informacji znajdą Państwo w Poradniku Audytora, dostępnym w zakładce do pobrania.

Kalkulator EP

W trosce o potrzeby klientów stworzyliśmy program do przeprowadzenia analizy charakterystyki energetycznej, który znajdą Państwo klikając w poniższy link.

 • Rodzaj budynku i jego wentylacji;
 • Ilość źródeł energii (od 1 do 3);
 • Powierzchnia budynku;
 • Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do: ogrzewania i wentylacji, przygotowywania c.w.u., chłodzenia;
 • Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku dla wbudowanej instalacji oświetlenia (nie wymagane dla budynków mieszkaniowych);
 • Czas działania oświetlenia w ciągu roku (nie wymagane dla budynków mieszkaniowych);
 • Sposób współpracy źródeł energii;
 • Zapotrzebowanie pokrywane przez poszczególne źródła energii.

EP  - energia pierwotna - ilość energii wydobytej u źródła i potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania 

EU -  energia użytkowa - teoretyczna energia potrzebna do pokrycia zapotrzebowania, nie uwzględniająca sprawności systemu

EK -  energia końcowa - rzeczywista wartość energii potrzebna do pokrycia zapotrzebowania

Pole koloru pomarańczowego wybierz daną z listy rozwijanej.

Pole koloru szarego  wpisz wymagane dane.

Chcesz otrzymać obliczenia do swojego projektu?

Możemy je zrobić za Ciebie. Kliknij w obliczenia i przejdź do formularza!

Czyste powietrze


Referencje

Zachęcamy do zapoznania się z referencjami ze zrealizowanych inwestycji!

Materiały do pobrania

Poniżej znajdą Państwo wszystkie przydatne dokumenty do przygotowania audytu.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2012/27/EU z dnia 25.10.2012 r. Pobierz
 • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16.05.2018 r. Pobierz
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11.05.2017 r. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 03.09.2015 r. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. Pobierz
 • Ustawa z dnia 21.11.2008 r. Pobierz
 • Ustawa z dnia 20.02.2015 r. Pobierz
 • Ustawa z dnia 07.06.2018 r. Pobierz
 • Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Pobierz
 • Ustawa z dnia 20.05.2016 r. Pobierz

Chcesz otrzymać fachowe obliczenia
do swojego projektu?

1

Pobierz nasz szablon Excela ->

Pobierz

2Wypełnij dane swojego projektu

3Prześlij go nam

Potrzebujesz fachowej porady?

Skontaktuj się z nami, pomożemy!

Pomagamy w stworzeniu najbardziej efektywnych rozwiązań z zastosowaniem gazowych absorpcyjnych pomp ciepła, koncentrując się przede wszystkim na zaspokojeniu potrzeb przyszłych użytkowników.

Zadzwoń : +48 (58) 698 21 48

Napisz do nas